Rys historyczny

zdjecie_publikacji

Historia Modrza

Lokalizacja miejscowości
Wieś Modrze leży na pojezierzu poznańskim, w województwie wielkopolskim
– powiat poznański, gmina Stęszew – osiem kilometrów na południowy zachód od
Stęszewa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do
województwa poznańskiego.
Jej zabudowa rozciąga się na osi kościół – dwór. W północnej części wsi
wznosi się neobarokowy kościół murowany z 1784 roku (rozbudowany w 1936),
natomiast neorenesansowy eklektyczny pałac z 1878 zamyka oś zabudowy od strony
południowej. Pałac wniosła rodzina Baarthów. Główny korpus piętrowy, z wgłębnym
portykiem, do niego dołączona parterowa przybudówka i trzykondygnacyjna narożna
wieża.
Wokół budowli rozpościera się park krajobrazowy z pierwszej połowy XIX
wieku (z ok. 1880 r.), o powierzchni ponad dwóch hektarów. W parku zachowały się
drzewa-pomniki: platan o obwodzie 470 cm oraz wierzby – 490 i 330 cm w obwodzie,
dwa wiązy, białodrzew i jesion. Pałac i park są dziś własnością prywatną; dawniej
w budynku mieściła się świetlica wiejska i przedszkole.
Na terenie dawnego folwarku znajduje się pozostałość po gorzelni z 1870
roku. Na wschód od kościoła okazała plebania, w której rezyduje proboszcz.
W centrum wioski budynek starej szkoły, w którym obecnie mieszczą się klasy
IV–VI. Szkołę zbudowano w 1825 roku; ściany konstrukcyjne z muru pruskiego,
otynkowane gliną pokrytą słomą. W październiku 1994 roku oddano do użytku nowy
budynek szkolny, w którym znalazły się pomieszczenia dla klas I–III, świetlica wiejska
i sala gimnastyczna. W 1998 roku do nowego budynku przeniesiono, z pałacu,
przedszkole. Obecnie szkoła i przedszkole tworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Modrzu i zajmują dwa budynki.
Wioskę w poprzek przecina kanał, który dzieli miejscowość na połowę nie tylko
geograficznie, lecz i mentalnie – część jej mieszkańców jest lepiej sytuowana, co
nobilituje ich społecznie.
Etymologia nazwy
Na przestrzeni dziejów Modrze wielokrotnie zmieniało nazwę. Oryginalne
miano to Moder lub Modersz (1265), inne: Modrze (1298), Modze (1400), Moderzs
(1408), Modrzie (1412), Modrza (1420), Modersch (1490), Żmin (1498), Żmij (1504),
Żmijewo (1512), Modrzecz (1523) i – od XIX wieku – Modrze. Pozostańmy przy
ostatniej nazwie: dlaczego Modrze? Skąd się wzięła nazwa miejscowości?
Jak głosi legenda, Modrze przybrało ją od drzewa – modrzewia. Bardzo
dawno temu we wiosce rosły lasy, w których przeważał modrzewie – drzewa
rozpowszechnione w całej okolicy. Przekazy ustne zaś świadczą o tym, że nazwa

miejscowości mogła wywodzić się też od modraków, którymi porastały pola – zatem
w każdym wypadku etymologia jest typowo botaniczna.
Najstarsze dzieje
Modrze jest jednym z dawnych wielkopolskich grodów książęcych. Z grodziska
nie pozostał już ślad; dawność osady potwierdza tylko cmentarzysko znalezione
w okolicy.
Najstarsza wzmianka o Modrzu pochodzi z dokumentu księcia wielkopolskiego
Przemysła I z 1246 roku, zawierającego informacje o benedyktynach lubińskich:
Przemysł, książę Polski 1246, 21 grudnia w Modrzu; uroczyście oświadcza, że opat
z Lubina przyznał swoim komornikom z Dambize prawo do połowu ryb małą siecią
w jeziorze Mościszki. Zaś mieszkańcom wsi Dambize i Motholovici, sąsiadującym
z tym jeziorem, zabrania gwałtem przywłaszczać sobie cokolwiek z owoców
znajdujących się we wspomnianym jeziorze.

Jedenaście lat później Przemysł I wydał w Modrzu kolejny dokument, tym
razem dotyczący cystersów z opactwa w Paradyżu: Przemysł, książę Polski 1257,
bez podania dnia; oznajmia, że przed zmianą dziedzictwa dóbr Pamiątkowo obroni
klasztor Paradyż, który zabezpieczony jest najznamienitszymi (wyjątkowymi)
przywilejami. Przemysł, książę Polski 1257, bez podania dnia; oznajmia, że przed
zmianą dziedzictwa dóbr Pamiątkowo obroni klasztor Paradyż, który zabezpieczony
jest najznamienitszymi [wyjątkowymi] przywilejami, wyraża także zgodę, aby jego
wszelki majątek i dobra ziemskie zgodnie z prawem zostały ulokowane w Głównym
Mieście i zabezpiecza je najznamienitszymi (wyjątkowymi) przywilejami.
Jak wynika ze świadectw źródłowych, w 1246 roku Modrze było grodem,
w drugiej połowie XIII wieku należącym do księcia Przemysła I. 9 stycznia 1265
zmarła tutaj Elżbieta, córka Henryka Pobożnego i księżniczka śląska, żona
Przemysła. Godzisław Baszko pisał o tym zgonie: we wsi swojej Modersz odeszła do
Chrystusa albo we wsi swojej, zwanej Modersz. Nie wiadomo, do kogo należało
Modrze w latach 1252 i 1257, gdy Przemysł wystawiał tam dokumenty. Należy
zauważyć, iż posiadłości nadawane przez panujących małżonkom stawały się ich
prywatnym majątkiem, w owym czasie wyraźnie odróżnianym od własności
monarszej. Elżbieta otrzymała Modrze niewątpliwie od Przemysła I, zatem
miejscowość przeszła w jej prywatne władanie nie później niż w 1257 roku (śmierć
księcia) i nie wcześniej niż w roku 1244 (ślub).
Później Modrze było królewszczyzną, należącą do księstwa kościańskiego.
W 1380 roku kasztelanem był tu Przybysław, a w 1388 Maciej z Jezierzyc
i Paruszewa. W latach 1403–1404 dziedzicem Modrza został Sędziwój z Czarnkowa,
w latach 1418–1436 Jan Czarnkowski, a w 1445 roku Wojciech Spławski ze Spławia
koło Poznania. W latach 1490–1494 Sędziwój z Czarnkowa, syn Jana
Czarnkowskiego, za poręczeniem Sędziwoja Będlewskiego uzyskał zgodę na
sprzedaż wsi Modrze i w 1494 roku przeszła ona w ręce owego Sędziwoja. Niestety,
nowy właściciel zalegał z płaceniem podatków królowi, dlatego Mikołaj Ocieski,

starosta kościański, za zgodą króla Zygmunta w latach 1508–1514 wykupił wieś z rąk
sióstr Będlewskiego – Anny i Zofii. Lata 1522–1534 przyniosły nowego właściciela
– Andrzeja Jaktorowskiego. Z kolei w latach 1523–1527 Sędziwój z Czarnkowa
i Szubina (syn Sędziwoja, wojewody poznańskiego) za zasługi otrzymał dożywotnio
wieś Modrze, Oborniki i Pobiedziska od króla Zygmunta. W 1563 roku świadectwa
źródłowe odnotowują, że w miejscowości był wiatrak i dwie karczmy.
W dawnych czasach istniał też w Modrzu szpital przykościelny. Wspomina
o nim relacja z wizytacji Zalaszewskiego z 1695 roku: Szpital dla ubogich jest
stawiany w mur pruski, inaczej w lepiankę, ma dwie wielkie izby ogrzewane i ośm
komor; obecnie znajduje się w nim ośmiu ubogich. Uposażenie jego jest bardzo
małe, tak iż ubodzy utrzymują się częścią z własnej pracy, częścią też z jałmużn ludzi
dobroczynnych.
Jeszcze w 1771 roku miejscowość dzierżawił Ignacy Twardowski, wojewoda
kaliski. Po rozbiorze kraju Modrze stało się własnością prywatną. W pierwszej
połowie XIX wieku dziedziczką została Rozalia z Chłapowskich Engeströmowa, żona
szwedzkiego dyplomaty i polityka, hrabiego Larsa (Wawrzyńca) von Engeströma;
dokument nabycia dóbr nosi datę 28 maja 1803.Prowadząc wystawne życie, w 1826
roku była zmuszona oddać majętność w ręce niemieckie. Włości trafiły w ręce
destylatora z Poznania, niemieckiego kupca Daniela Gottlieba Baartha. Jego syn,
Richard Eduard Baarth, rozbudował gospodarstwo, tworząc duży, nowoczesny
folwark, systematycznie powiększany i modernizowany. W 1907 roku majątek nabył,
za wyjątkowo wysoką cenę, Polak, Marcin Biedermann, poznański kupiec
i przedsiębiorca, ratując go przed niemiecką kolonizacją. Ostatecznie posiadłość
zakupił Związek Ziemian i utworzył spółkę z ograniczoną poręką „Modrze”. Ostatnim
właścicielem przed II wojną światową był Józef Hutten-Czapski z Kuchar koło
Pleszewa.
Wojna i okupacja
1 września 1939 roku wybuchła wojna. Modrze doznało pierwszego wstrząsu,
kiedy w lipcu 1940 roku do wsi zajechali gestapowcy: rozpoczęło się wysiedlanie
rodaków, zasiedziałych od wieków na swej ojcowiźnie. Między innymi wysiedlono
kierownika szkoły, Eugeniusza Święcha, oraz Kaspra Szczepańskiego i Józefa
Jakubowskiego. Niebawem nastąpiła druga fala eksportacji: wywieziono
13 gospodarzy, a 22 października tego roku wysiedlono nauczyciela Baltazara
Lewandowskiego. Wszystkich kierowano specjalnymi transportami do Generalnego
Gubernatorstwa.
Rozpoczęła się germańska niewola. Mieszkańców wioski pędzono do pracy
trwającej od rana do wieczora, musieli harować o głodzie i chłodzie. Młodzież
wysyłano na Einsatz – do przymusowej pracy: do Żabikowa, Sarołęki, Daszewic,
w okolice Kalisza, a także na tereny Rzeszy. Majątek rolny wziął w posiadanie
Niemiec; właściciel tych dóbr – Józef Hutten-Czapski – pozostał na miejscu,
mieszkając w oficynie. Również duszpasterzy dotknął los wysiedleńczy, jak ks.

proboszcza Czesława Srokę, a ks. wikariusza Piotra (nazwisko nieczytelne w tekście
źródłowym) wysłano do Dachau. Do szkoły napłynęła żeńska młodzież niemiecka.
Pod tym jarzmem mieszkańcy Modrza przetrwali pięć i pół roku.
Wielu wysiedlonych mieszkańców szczęśliwie powróciło do swych
gospodarstw. Wśród nich dawny proboszcz, ks. Czesław Sroka, który zastał plebanię
całkowicie ograbioną: nie znalazł w niej ani jednego sprzętu. Podobnie kierownik
szkoły: jego meble zniknęły bezpowrotnie; dzięki usilnym zabiegom zdołał jednak
prymitywnie urządzić mieszkanie. Sama wioska, a także kościół i szkoła, ocalały,
chociaż zanosiło się na zaciętą bitwę między broniącymi się rozpaczliwie Niemcami
a Armią Czerwoną.
21 stycznia 1945 do Modrza wkroczyły oddziały niemieckie, cofające się od
wschodu, i wystawiły zbrojne placówki u wylotów wsi. Żołnierze życzliwie odnosili się
do Polaków; utrzymywali, że wojska radzieckie niebawem tutaj dotrą. Dwa dni
później, w środę o godzinie 20:00, Niemcy wycofali się, a już o 21:00 trzy sowieckie
czołgi wjechały do wsi od strony Wronczyna. Jeden skierował się w stronę Strykowa,
ale zawrócił; pozostałe rozpoczęły walkę w północnej części wioski, z ostrzeliwującą
się i uciekającą niemiecką kolumną samochodową. Kilka z tych samochodów zostało
rozbitych na drodze grodziskiej. Po godzinnej walce czołgi rosyjskie wycofały się
w kierunku Wronczyna.
Niemieckie oddziały piesze, które nie zdołały ujść w stronę Granowa, uciekły
w kierunku Drożdżyc i Szczepowic, chroniąc się w pobliskich lasach. 24 stycznia
o 8:00 wjechała do wsi zmotoryzowana kolumna radziecka, z entuzjazmem witana
przez miejscową ludność. Czołowe czołgi musiały jeszcze stoczyć krótką walkę
z broniącymi się pojedynczymi grupkami Niemców, usadowionymi we wsi i pod
lasami. Jeden z żołnierzy niemieckich pod mostem w centrum wioski trafił pociskiem
z „pięści pancernej” w samochód sowiecki i rozbił go doszczętnie, sam jednak zginął,
rozstrzelany przez Rosjan.
W walkach o Modrze padło ośmiu żołnierzy rosyjskich, których pochowano we
wsi przy szosie grodziskiej, i 72 Niemców. Tych dopiero po pewnym czasie
pogrzebano w lesie należącym do probostwa.
Po wyzwoleniu
Jeszcze gwizdały kule i pękały granaty, kiedy mieszkańcy wioski zaczęli się
dobierać do rozmaitych dóbr, zmagazynowanych przez Niemców w kościele
i w szkole, a także w sali parafialnej. Ludzie tłumnie wchodzili do tych pomieszczeń
oknami i przez rozbite drzwi, i wynosili wojskowe mundury, płaszcze, kożuchy, futra,
wały sukna oraz płótna, skórzane pasy, obuwie, skóry rozmaitego gatunku,
a niektórzy w swej zachłanności połaszczyli się nawet na sprzęt kościelny. Inni
rozbierali zboże zmagazynowane w sali parafialnej, aż w końcu „wyczyścili”
magazyny do gołych ścian. Zniknęły też kostiumy sceniczne złożone w szkole przez
Teatr Wielki w Poznaniu; w wolnej Polsce te ubiory oddałyby wielkie zasługi sztuce.

Tym sposobem większa część miejscowych zaopatrzyła się w żywność i odzież na
długi czas.
We wsi nie ostał się ani jeden gospodarz niemiecki: wszyscy w popłochu
uciekli, zabierając cały dobytek. Pozostało w niej ok. stu rdzennych mieszkańców.
Oswobodzeni ludzie odetchnęli, wysiedleńcy ponownie obejmowali swą własność.
Po latach niewoli znów zaczęło się organizować szkolnictwo. Nauczyciel
Baltazar Lewandowski objął obowiązki 2 lutego 1945 roku. Po uporządkowaniu
szkoły i wprawieniu szyb doprowadzono budynek szkolny do stanu umożliwiającego
naukę. Ze względu na brak sprzętu rozpoczęto ją 22 lutego. Na początku uczyło się
110 dzieci, jednak z każdym dniem ich liczba rosła. B. Lewandowski został
mianowany tymczasowym kierownikiem szkoły. On też przyczynił się do
uporządkowania całego obejścia szkolnego, zakładając nowy ogród szkolny od
strony podwórza szkolnego. 10 kwietnia 1945 roku objął urzędowanie były kierownik,
Eugeniusz Święch. W tym czasie całe obejście szkolne było już uporządkowane.
Rozwój techniczny przyczynił się do rozbudowy wioski. Na miejsce starych
domów powstawały nowe, mieszkańcy zaczęli inwestować w działalność handlową
i rolniczą. Niestety, po wybudowaniu linii kolejowej z Poznania do Grodziska
Wielkopolskiego, w 1905 roku, Modrze utraciło znaczenie na rzecz Strykowa – wioski
oddalonej o trzy kilometry na północ.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych bardzo dobrze prosperował
Zakład Kombinatu PGR Czempiń z gorzelnią i gospodarstwem o powierzchni ok.
1000 ha, specjalizującym się w hodowli bydła i owiec. Przy trasie Grodzisk
Wielkopolski – Mosina działał Zakład Usług Mechanicznych SKR (w latach
dziewięćdziesiątych XX w. wzbogacony o stację paliw). Warto dodać, iż w 1958 roku
Adam Jazdon zatrudnił się w PGR Modrze koło Stęszewa m.in. po to, by uzupełnić
wiedzę i doskonalić praktykę agrotechniczną. W Modrzu był wtedy punkt kopulacyjny
stadniny ogierów; jeden z nich – srokacz, którego dosiadał Adaś – zagrał w filmie
Krzyżacy (jeździła na nim Jagienka).
Miasto czy wieś?
Przez wieki zmieniał się też urbanizacyjny status miejscowości: w latach 1265
i 1490– 1564/1565 Modrze było wsią, 1412-1498 – miastem, 1556 – miastem albo
wsią, ok. 1378–1420 – kasztelanią. Jak podają źródła historyczne, Modrze było
miastem przez ponad 80 lat, a może i więcej, lecz – niestety – nie doczekało się
herbu: żaden herbarz nie odnotowuje herbu tej miejscowości. Na jego miejskość do
dziś jednak pozostały dowody w zabudowie miejscowości. Po pierwsze, ta zabudowa
rozciąga się na osi kościół – dwór. Po drugie, przy drodze wjazdowej od Strykowa po
prawej stronie ongiś był rynek (obecnie parking), a niedaleko stała karczma,
potocznie zwana „gościńcem” (obecnie budynek mieszkalny).
Wiele kontrowersji wśród badaczy budzi też kwestia kasztelani w Modrzu:
geneza urzędu kasztelana moderskiego do dziś nie została wyjaśniona. Nie wyklucza
się, że ten urząd mógł powstać już w XIII wieku, potem został odnowiony przez

Kazimierza Wielkiego, jednak wzmianki o nim znajdujemy w zapiskach
sporządzonych dopiero po śmierci tego króla. Urząd zlikwidowano za panowania
Władysława Jagiellończyka, tak jak wiele innych wielkopolskich urzędów ziemskich.
Natomiast Karol Buczek uważa, że Modrze w XIII wieku było grodem, gdyż nie tylko
rezydował tu monarszy dwór, w którym zmarła wdowa po Przemyśle I, ale przede
wszystkim w bliskim sąsiedztwie funkcjonowały osady służebne: Łagiewniki, Woźniki,
Strzelce i Kobylniki. Teorię dworską krytykuje Karol Modzelewski, wskazując, że po
1257 roku nie wystawiano tu wcale dokumentów, a przed tą datą – tylko dwa razy.
Ostatnio o grodzie w Modrzu pisał Karol Olejnik, zaliczając go do ważnych
strategicznie punktów warownych Wielkopolski.
Badania powierzchniowe prowadzone w latach 1967 i 1982 nie wykazały
jednak w Modrzu śladów grodziska. Początkowo doszukiwano się ich na północnym
krańcu wsi, przy drodze wylotowej do Grodziska Wielkopolskiego, lecz ta hipoteza
nie znalazła potwierdzenia.
Modrze – letnia rezydencja Mieszka I?
W kronice parafialnej pojawia się informacja: Mieszko I miał tu letnią
rezydencję w postaci drewnianego zamku wśród ówczesnych jezior i bagnisk. Tu
miała przebywać również jego żona Dąbrówka i tutaj miała złożyć ślubowanie.
Niestety, itineraria Mieszka nie są znane, w źródłach pisanych takich informacji nie
ma.
Z konsultacji z pracownikami naukowymi Zakładu Historii Średniowiecznej
UAM wynika jednoznacznie, iż nikt nie słyszał o rezydencji Mieszka I w Modrzu.
Zdaniem Jarosława Nikodema do tego rodzaju „odkryć” prowokują czasy Mieszka I,
z powodu znikomej liczby świadectw źródłowych. Wprawdzie można twierdzić, że
książę miał w Modrzu letnią rezydencję, lecz analogiczną hipotezę można też wiązać
z jakąkolwiek inną miejscowością w Wielkopolsce. Z kolei Andrzej Marek Wyrwa
dopatruje się ewentualnej genezy tej wzmianki w tradycji ludowej, rozpowszechnianej
od ok. połowy XIX wieku wobec wielu miejscowości, w celu nadania im odpowiedniej
rangi. Również Jerzy Strzelczyk wskazuje, iż najstarsza wzmianka źródłowa o tej
miejscowości pochodzi z połowy XIII wieku. Podobnym tropem podąża Krzysztof
Kaczmarek: nie znamy (i nigdy nie poznamy) itinerarium Mieszka I – zatem nie
wiemy, kiedy i gdzie bywał.
Oczywiście, z uwagi na położenie Modrza jest możliwe, że w czasie podróży
po kraju książę, rex ambulans – „władca wędrujący”, w nim bywał, ale dowodów na to
żadnych nie ma i zapewne nigdy nie będzie. Jeśli zaś powoływać się na badania
archeologiczne, musiałyby się zachować jakieś relikty architektury z czasów Mieszka,
ślady osadnictwa lub grodu, które mogłyby wskazywać na wysoką rangę Modrza
w wewnętrznej organizacji państwa wczesnopiastowskiego – jednak takich również
nie ma. Zatem ani badania archeologiczne, ani źródła pisane nie dostarczają
dowodów na istnienie w Modrzu rezydencji Mieszka I.

Dzieje szkoły w Modrzu
Czteroklasowa Publiczna Szkoła w Modrzu została założona w 1825 roku.
Budynek szkolny to mur pruski z tynkiem glinianym pokryty słomą. Początkowo
zawierał jedną klasę i mieszkanie nauczycielskie. Na podwórku szkolnym zbudowano
stodołę, którą przekazano do dyspozycji nauczycielowi Laurentemu Łukowskiemu

 • pierwszemu pedagogowi moderskiej placówki oświatowej. Funkcjonował wówczas
  system czteroklasowy nadzorowany dwa razy do roku przez Inspektorat Oświaty
  w Poznaniu. Raz na kwartał pojawiał się Powiatowy Inspektor Szkolny z Grodziska
  Wielkopolskiego.
  Początkowo do szkoły uczęszczało około 70-80 dzieci. Z każdym rokiem
  liczba dzieci chodzących do szkoły diametralnie rosła. Pod koniec roku 1904
  odnotowano 229 osób, na przykład do klasy IV uczęszczało 72 uczniów. Lekcje
  odbywały się regularnie, choć początkowo był tylko jeden nauczyciel. Dopiero po
  roku 1904 w szkole utworzono trzy etaty. Odpoczynek od nauki regulowały przerwy
  od zajęć nazywane feriami letnimi, które trwały 3 tygodnie i wypadały na przełomie
  lipca i sierpnia, ferie jesiennie trwające 3 tygodnie i wypadające na przełomie
  września i października, dwutygodniowe ferie Bożonarodzeniowe, dwutygodniowe
  ferie wielkanocne, dziesięciodniowe ferie zielonoświątkowe na przełomie maja
  i czerwca. Należy zaznaczyć, iż nowi nauczyciele wprowadzani byli w swój urząd
  przez Powiatowego Inspektora Szkolnego z Grodziska Wielkopolskiego.
  27 października 1904 roku odwiedził szkołę lekarz powiatowy doktor Lehmann
  z Poznania i zbadał stan zdrowia dzieci. Okazało się, że dwoje dzieci choruje na
  jaglicę. Przy tej okazji zarządzono postawienie murowanego śmietnika, który
  umieszczono w ogródku szkolnym.
  Od momentu powstania szkoły do wybuchu I wojny światowej choroby wśród
  dzieci były częstym zjawiskiem. Wynikało to przede wszystkim z sytuacji materialnej
  rodziców, licznych zaniedbań. Niekiedy zachorowania kończyły się zgonem.
  Wówczas najczęstszymi przypadłościami były – wspomniana wyżej jaglica, ponadto
  dyfteryt, tyfus plamisty, odra, ziarnica, świerzb.
  W sierpniu 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Nauczyciele opuścili szkołę
  i wstąpili jako ochotnicy do wojska (Richard Kühn do artylerii, Bernhard Vohsbeck do
  piechoty), natomiast Władysław Krause pozostał na terenie placówki i sam nauczał
  trzy klasy. Na skutek działań wojennych ceny artykułów spożywczych znacznie
  wzrosły. Brakowało węgla i nafty. W rodzinach mniej zamożnych panowało ogólne
  niezadowolenie. Wszyscy oczekiwali zakończenia wojny.
  Polacy zawdzięczają przywrócenie im niepodległości rodakowi swemu
  Ignacemu Paderewskiemu. Jako muzyk, artysta zamieszkały w Ameryce, zapoznał
  się Paderewski z Wilsonem, prezydentem Ameryki, u którego uprosił nam wolność,
  niepodległość i swobodę. Na doradcę inspektora szkolnego Borna z Grodziska Wielkopolskiego
  mianowała „Rada Żołnierska” księdza posła Tadeusza Styczyńskiego, proboszcza
  w Grodzisku Wielkopolskim. Ksiądz proboszcz Tadeusz Styczyński piastował ten
  urząd od końca roku 1918 do 23 marca 1919 roku. Od tego dnia aż do 1 sierpnia
  1919 roku był doradcą inspektora szkolnego, później zastępcą, nauczyciel
  Władysław Krause z Modrza.
  Od 1. sierpnia 1919 roku zamianowało Kuratorium Okręgu Poznańskiego
  inspektorem szkolnym w Grodzisku Antoniego Molskiego, nauczyciela z Goliny. Z braku sił nauczycielskich pracował nauczyciel Krause sam tylko od początku
  roku szkolnego, aż do pierwszych dni stycznia roku 1920. Kuratorium w Poznaniu
  ogłosiło konkurs na posady w Wielkopolsce i znaczna liczba nauczycieli przybyła
  z Małopolski do moderskiej szkoły.
  Kuratorium Okręgu Poznańskiego wyznaczyło koniec roku szkolnego
  z końcem czerwca każdego roku bieżącego. Z tego powodu zwolniono z dniem
 1. kwietnia 1920 tylko te dzieci ze szkoły, których rodzice dowiedli, iż im dzieci
  niezbędnie potrzebne są w domu.
  Wakacje wielkanocne trwały od 31. marca do 12. kwietnia. Wakacje Zielonych
  Świątek trwały od 21. do 28. marca. Dnia 31. maja, jako i w dni następne zachęcało
  nauczycielstwo szkoły tutejszej na pożyczkę Odrodzenia Polski. Należy wspomnieć
  także o wakacjach świętomarcińskich, które trwały od 13. września do 13.
  października. Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Spraw Religijnych i Oświaty Publicznej
  w 1928 roku zaszły zmiany w ustalaniu wakacji letnich. Za rządów pruskich trwały
  wakacje letnie 4 tygodnie, wakacje jesienne były również tak długie. Rząd polski
  zniósł wakacje jesienne, a przedłużył wakacje letnie o 4 tygodnie.
  Należy zaznaczyć, iż początkowo mieliśmy do czynienia z systemem
  czteroklasowym, który nie zawsze się sprawdzał. Trzech nauczycieli obsługiwało
  szkołę w Modrzu i we Wronczynie. Dzieci też zbytnio nie angażowały się w naukę,
  wolały pomagać rodzicom w domu i w pracach polowych.
  W związku z wzrastającym bezrobociem w 1931 roku, a także ze zbliżającą
  się zimą na wniosek Kuratorium Szkolnego rozpoczęto w ośrodkach szkolnych
  organizować akcję dożywiania dzieci szkolnych. Akcja ta w tutejszej miejscowości nie
  znalazła poparcia ze strony księdza proboszcza Franciszka Dzierzkiewicza ani też ze
  strony działaczy. Jedynie akcję poparł radca Józef Hutten-Czapski, który na ten cel
  ofiarował 2 kwarty pszenicy i 2 l mleka dziennie. Dzięki tej ofiarności od 1 grudnia
  1931 roku rozpoczęło się w tutejszej szkole regularne dożywianie 15 dzieci
  najbiedniejszych. Każde z tych dzieci otrzymywało bułeczkę i filiżankę gorącego
  mleka.
  Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły był dzień 28 kwietnia 1934 roku.
  Placówka tutejsza uroczyście obchodziła „Święto lasu”. Piękna słoneczna pogoda
  sprzyjała wycieczce do lasu miejscowego przedstawiciela ziemskiego pana radcy
  Józefa Hutten-Czapskiego. Dzieci zwłaszcza z wyższych oddziałów miały możność
  poobserwowania rozwoju życia drzew leśnych, jak sosny, świerka i modrzewia
  w specjalnych szkółkach leśnych. Ażeby utrwalić znaczenie „Święta lasu” i wzbudzić
  zamiłowanie do przyrody wśród dzieci, leśnictwo ofiarowało dzieciom dwa młode
  dęby celem zasadzenia i pielęgnowania tychże w ogrodzie szkolnym.
  W tym celu dzieci wybrały spośród siebie „chrzestnych” i nadały dębom
  imiona: Jaś i Ignaś. „Chrzestniaki” zostały w dniu tym posadzone na prawym
  (równolegle do muru budynku szkoły) brzegu dziedzińca szkolnego. Chrzestnymi
  „Jasia” zostali:
 2. Jan Szczepański – uczeń oddziału VII
 3. Pelagia Ciesielska – uczennica oddziału VI
 4. Stanisław Maik – uczeń oddziału VI
 5. Maria Borowczykówna – uczennica oddziału VII
  (nauczycielka) Łucja Borowiczówna
  Chrzestnymi „Ignasia” zostali:
 6. Ignacy Górny – uczeń oddziału VII
 7. Stanisława Ciesielska – uczennica oddziału VII
 8. Stanisław Dominiczak – uczeń oddziału VII
 9. Czesława Mierzejewska – uczennica oddziału VII
  (nauczyciel) Marian Nowak
  Podpis złożył też kierownik Eugeniusz Święch.
  Dąb „Jaś” nie zachował się, z kolei „Ignaś” dotrwał do dziś i w grudniu 2011
  roku stał się Pomnikiem Przyrody. Ząb czasu niszczył budynek i obejście, dlatego też potrzebne były prace
  remontowe, które odbywały się w zależności od dostępnych środków finansowych.
  Tak na przykład w marcu 1937 roku niwelowano boisko żwirem.
  13 maja 1938 roku Polskie Radio w Poznaniu ofiarowało tutejszej szkole
  czterolampowy odbiornik wraz z głośnikiem „Iskra” i z 4 V akumulatorem. 16 maja
  dzieci szkolne usłyszały pierwszą audycję. W czasie wakacji 1939 roku zarząd
  gminy zdecydował się postawić płot frontowy – żelbetonowo-sztachetowy (długość 63
  metry). Stopniowo wygospodarowywano dodatkowe sale lekcyjne. Wymagało to
  oczywiście prac remontowych.
  Na podstawie zarządzenia władz szkolnych moderska szkoła stała się w 1945
  roku „szkołą zbiorczą”, której zadaniem było realizowanie programu w zakresie
  7 klas. Szkoła zobowiązała się przyjmować uczniów ze Strykowa i Wronczyna, którzy
  zechcą ukończyć 7 klasę, czyli pełną szkołę III stopnia. Z dniem 16 września 1945
  roku zorganizowano szkołę dla młodocianych. Szkoła dzieliła się na trzy grupy:
  niższą, średnia i wyższą. Uczniowie grupy wyższej mogli się poddać
  nadzwyczajnemu egzaminowi przeprowadzanemu przez Inspektora Szkolnego
  i Komisję Egzaminacyjną. Po wykazaniu wiadomości z materiału naukowego
  (objętego programem tej szkoły) otrzymali świadectwa ukończenia szkoły III stopnia.
  Należy zaznaczyć, iż miejscowy majątek niemiecki został częściowo
  wyparcelowany. Na wniosek kierownika szkoły Eugeniusza Święcha oraz dzięki
  ingerencji Inspektora Szkolnego, Urząd Ziemski w 1945 roku wydzielił z przejętego
  majątku 1,5 ha nad szosą grodziską tuż za folwarkiem i przeznaczył na szkolne
  boisko. Ponadto do użytku miejscowego kierownika szkoły ofiarował 25 a, do majątku
  szkolnego włączono także 6 ha dla nauczycieli. Trzeba dodać, że w czasie okupacji
  hitlerowskiej sad szkolny został zupełnie wyniszczony. Aby przywrócić ogród szkolny
  do normalnego stanu w marcu 1947 roku posadzono 20 jabłonek i 6 czereśni.
  Na terenie szkoły w latach 40. i 50. XX wieku podtrzymywano nadal akcję
  dożywiania dzieci szkolnych i przedszkolnych. Artykuły żywnościowe w postaci mąki,
  cukru, kaszy, tłuszczu itp. dostarczał Inspektorat Szkolny w Poznaniu. Dzieci
  otrzymywały w czasie dużej przerwy ciepłą strawę w formie zupy lub kawy i bułki
  bezpłatnie.
  W dniach od 18 do 21 czerwca 1947 roku dzieci szkolne (32 osoby) po raz
  pierwszy wybrały się nad polskie morze. Wycieczka objęła Gdynię, Gdańsk, Sopot,
  Oliwę, Hel.
  W 1947 roku uruchomiono kina objazdowe. Filmy o tematach naukowych dla
  młodzieży szkolnej zostały wyświetlane raz w miesiącu w Strykowie z uwagi na prąd
  elektryczny. 8 marca 1949 roku został uroczyście otwarty Punkt Biblioteczny, zawierający
  początkowo 50 tomów. To początek biblioteki szkolnej w Modrzu. Za prowadzenie
  punktu odpowiedzialna była nauczycielka Helena Nekrinianka.
  W połowie roku 1951 zniknęły z Modrza lampy naftowe, w mieszkaniach
  zabłysło światło elektryczne (elektryfikacja wsi), a co za tym idzie w szkole pojawiło
  się radio. Dzieci same postanowiły pozyskać fundusze na zakup radioodbiorników.
  W tym celu po lekcjach na terenie PGR-u zebrały 22 ha kukurydzy. Za te pieniądze
  zakupiono radioodbiornik „Aga” i zainstalowano głośniki w dwóch klasach. W 1960
  roku zakupiono telewizor i zainstalowano go (środki zgromadzono ze sprzedaży
  złomu i butelek, zbieranych przez młodzież). Jesienią 1960 roku dzieci zebrały około
  4 ton kasztanów, pieniądze przeznaczono na zakup adaptera i płyt.
  We wrześniu 1966 roku szkoła w Modrzu stała się szkołą ośmioletnią.
  1 stycznia 1967 roku przedszkole przeniesiono do pałacu, tym samym pozyskano
  dodatkowe pomieszczenia. Reforma oświaty przyniosła nowe zmiany. W roku 1999
  pojawiła się szkoła podstawowa sześcioklasowa i trzyletnie gimnazja.
  Obecnie Szkoła Podstawowa w Modrzu otacza swoich uczniów życzliwą
  opieką. Tworzy miłą atmosferę, sprzyjającą osiąganiu sukcesów, budowaniu
  poczucia własnej wartości. Pomaga wkraczać w fascynujący świat wiedzy. Działania
  zmierzające do indywidualizacji rozwoju każdego dziecka nauczyciele podejmują
  wspólnie z rodzicami. Kładzie nacisk na: rozwijanie twórczego myślenia, umiejętność
  posługiwania się komputerem i korzystania z internetu, umożliwianie uczniom
  prezentacji swojej wiedzy i umiejętności, czynny udział w życiu kulturalnym swojego
  regionu oraz uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Wszystkim uczniom
  zapewnia: wysoki poziom nauczania, naukę języków obcych już od klasy pierwszej,
  zajęcia w nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej, zajęcia w klasach
  z tablicami interaktywnymi, uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań, zajęcia
  dydaktyczno-wyrównawcze, opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej, systematyczną
  pomoc psychologa, szeroki program imprez klasowych i szkolnych, bogatą ofertę
  imprez sportowo-rekreacyjnych, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do kin
  i teatrów, ciekawe zajęcia w czasie ferii zimowych.
  Procesem dydaktyczno-wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra
  nauczycielska, która dba o harmonijny rozwój każdego dziecka, jaki dokonuje się
  w procesie kształcenia umysłowego, moralno-społecznego, estetycznego,
  technicznego i fizyczno-zdrowotnego.
  Należy dodać, iż Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu zajmuje dwa
  budynki – jeden przy ul. Kościuszki 14 to Szkoła Podstawowa w Modrzu, drugi – przy
  ul. Kościuszki 36 to Przedszkole w Modrzu i klasy I-III, świetlica wiejska i sala
  gimnastyczna (w październiku 1994 roku oddano do użytku szkolnego nowy
  budynek, do tego budynku przeniesiono też przedszkole w 1998 roku). 8 kwietnia 2010 roku zostało oddane do eksploatacji boisko wielofunkcyjne,
  które zbudowano na miejscu starego ogrodu szkolnego. Inwestycja ta została
  w całości zrealizowana z budżetu gminy Stęszew.
  Od grudnia 2010 roku funkcjonuje szkolna strona internetowa, która powstała
  z inicjatywy dwóch nauczycielek Agnieszki Kmiecik oraz Agnieszki Baumann-
  -Borowicz i do dziś jest przez nie administrowana.
  Oprac. Agnieszka Kmiecik, Agnieszka Baumann-Borowicz
  Źródła:
  Agnieszka Kmiecik, Agnieszka Baumann-Borowicz, Historia kościoła pw. świętego Idziego w Modrzu,
  Poznań 2012.
  Agnieszka Kmiecik, Agnieszka Baumann-Borowicz, Historia Szkoły Podstawowej w Modrzu (1825-
  2012), Poznań 2012.